Goede afspraken maken goede vrienden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opleidingen van Purusha bv.

Bij boeking/inschrijving van een opleiding, workshop  of andere activiteiten aangeboden door Purusha bv geeft de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger  duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden.

 1. Alle workshops, sessies en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Ze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops, sessies en cursussen.
 2. Indien de cliënt beslist om de cursus of reeks sessies stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan.
 3. De cliënt is er zich van bewust en aanvaardt dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum, niet kunnen doorgaan of vervangen moeten worden door alternatieve werkvormen omwille van bijvoorbeeld – en niet beperkt tot – diverse omstandigheden als facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Purusha bv zal er steeds naar streven om de best mogelijke kwaliteit te leveren in de gegeven omstandigheden. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten of betalingen worden discretionair beslist door Purusha bv.
 4. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of activiteit.
 5. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in of aan de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes of materialen.
 7. Al het cursusmateriaal en de opleiding op zich zijn auteursrechtelijk beschermd. Er mogen geen kopies gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Purusha bv. Er mogen geen audiovisuele opnames gemaakt worden tijdens de opleidingen en andere activiteiten zonder voorafgaandelijk akkoord van Purusha bv.
 8. Eventuele audiovisuele opnames die gemaakt worden als onderdeel van een opleidingstraject kunnen door Purusha bv al dan niet beschikbaar gemaakt worden aan de cursisten. Deze opnames zijn bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de cursist en mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Zij mogen evenmin beschikbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, aan anderen.
 9. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere sessie, opleiding of workshop. Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan activiteiten van Purusha bv deel te nemen onafhankelijk van de gekozen werkvormen.
 10. Deelname aan trainingen, workshops en activiteiten is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 12. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.
 13. In geval van niet of laattijdige betaling zal Purusha bv van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aanrekenen van 12% per jaar op de openstaande schuld te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande schuld met een minimum van 500 EUR behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden.
 14. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.

 

 

Handige informatie

Purusha bv

Bareeldreef 3, 9255 Buggenhout

BTW BE0454266935

Bank BE87 7360 3629 0794

academy@purusha.be